Στο 8ο Συνέδριο της ΕΕΜΕ με τίτλο «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί», ο Τάσος Κολυδάς παρουσίασε εισήγηση με θέμα τη χρήση Ανοιχτών Τεχνολογιών στη διδασκαλία της μουσικής. Κεντρική ιδέα της εισήγησης είναι πως το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα δεν είναι μόνο η καλύτερη λύση στο πλαίσιο του ελληνικού σχολείου· συχνά, είναι η μοναδική.

Η ψηφιακή παρτιτούρα συνιστά πολύτιμο αρωγό για τον εκπαιδευτικό, είτε ως βοήθημα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του μαθήματος, είτε ως προϊόν των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Από την διδασκαλία της μουσικής σημειογραφίας, μέχρι την υποστήριξη των σχολικών εκδηλώσεων, η παρτιτούρα συμπαρίσταται σταθερά στο έργο του εκπαιδευτικού.

Σκοπός της εισήγησης είναι η διατύπωση κριτηρίων για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού επεξεργασίας παρτιτούρας, στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης. Λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες που σχετίζονται με τις συνθήκες που καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον· τον διαθέσιμο εξοπλισμό, την οικονομική υποστήριξη που έχει για την αγορά ψηφιακού υλικού και λογισμικού (hardware - software), τον αυξημένο φόρτο εργασίας, την τοποθέτηση συχνά σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες κ.λπ.

Επιπλέον, η επεξεργασία παρτιτούρας με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τους ίδιους τους μαθητές, δημιουργεί μοναδικές προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της μουσικής δημιουργικότητας. Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για τον καθορισμό μελλοντικών στρατηγικών και πολιτικών σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία της μουσικής.

Κατεβάστε το αρχείο