ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • C / C++
 • PHP
 • JavaScript
 • Bash
 • Python

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • mySQL
 • FileMaker Pro Advanced / Server

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 • HTML5 / CSS3 / XML
 • Joomla! CMS framework
 • WordPress CMS framework
 • Laravel MVC framework
 • Omeka S MVC framework
 • Apache Web Server
 • Search Engine Optimization
 • Bootstrap CSS framework
 • jQuery JavaScript library
 • Vuejs Progressive JavaScript Framework 
 • npmjs (Node Package Manager)

 

E-MAIL

 • postfix mail server
 • Newsletter applications
 • Mailing lists (mailman)
 • cyrus imap, dovecot imap
 • amavis, clamav
 • opendkim, opendmarc
 • sieve
 • spamassassin, razor

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Finale
 • Musescore

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

 • Matlab
 • Octave
 • Audacity

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 • git

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • MacOS X Desktop / Server
 • Linux Server