«Ψηφιακός γραμματισμός και μουσική: μια προσέγγιση στις αντιλήψεις περί "ποιότητας" σχετικά με τους απωλεστικούς αλγορίθμους συμπίεσης ακουστικού σήματος», Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (7ο Συνέδριο ΕΕΜΕ), Θεσσαλονίκη, 2015

Η έννοια του γραμματισμού –και του αλφαβητισμού που εμπεριέχεται– αποτελεί κύριο μέσο για την αποτελεσματική λειτουργία του ατόμου σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας. Στην εποχή μας, ωστόσο, μια νέα έννοια μορφή γραμματισμού, ο ψηφιακός γραμματισμός έρχεται να προστεθεί στις θεμελιώδεις δεξιότητες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του ατόμου στο φυσικό και ψηφιακό του περιβάλλον. Ιδιαίτερα για τον μαθητικό πληθυσμό, ο οποίος πρόκειται να διανύσει όλη τη διάρκεια της ζωής του σε ένα περιβάλλον με μεγάλο αριθμό προκλήσεων σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας, ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί θεμελιώδες εφόδιο. Επιπλέον, συνιστά βασικό κριτήριο για κοινωνική καταξίωση, και η έλλειψή του αποτελεί κριτήριο κοινωνικού στιγματισμού.

Τα επιτεύγματα στον χώρο της τεχνολογίας έφεραν έντονες αλλαγές στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας ειδικότερα και του τρόπου με τον οποίο παράγεται και διανέμεται η μουσική γενικότερα. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δημιουργία των απωλεστικών αλγόριθμων αποθήκευσης του μουσικού σήματος και ιδιαίτερα του αλγόριθμου MPEG layer III, γνωστού ως mp3. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η εν λόγω ομάδα αλγορίθμων και ιδιαίτερα του τρόπου με τον οποίο παράγεται πανομοιότυπο αποτέλεσμα –παρότι εξαλείφεται μεγάλο μέρος της μουσικής πληροφορίας– συνιστούν θεμελιώδες τμήμα του ψηφιακού γραμματισμού σχετικά με τη μουσική.

-Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας είναι να προσέγγισει τις αντιλήψεις και τις απόψεις σχετικά τους απωλεστικούς αλγόριθμους αποθήκευσης ακουστικού σήματος. Ιδιαίτερα να εντοπίσει και να επισημάνει τις παρανοήσεις σχετικά με τις ιδιότητες των απωλεστικών αλγορίθμων αποθήκευσης του ακουστικού σήματος και ιδιαίτερα του αλγόριθμου mp3.

-Μεθοδολογία

Χρησιμοποιούνται δεδομένα που προκύπτουν από συγκριτική μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τη μεθοδολογία των απωλεστικών αλγορίθμων εν γένει και του αλγορίθμου mp3 ειδικότερα. Επίσης χρησιμοποιούνται δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από απαντήσεις σε ερωτήματα κλειστού τύπου, τα οποία τέθηκαν σε μαθητές και φοιτητές στο πλαίσιο μαθημάτων μουσικής τεχνολογίας.

-Ευρήματα και Αποτελέσματα

Διαπιστώνεται από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν ότι είναι συχνή η παρανόηση ανάμεσα στις έννοιες "mp3" και "ποιότητα". Πιο συγκεκριμένα, ότι η αποθήκευση με τον αλγόριθμο mp3 συνιστά το βέλτιστο μέσο για την διαφύλαξη της πιστότητας ενός ηχογραφήματος. Η παρανόηση αυτή πιθανότατα οφείλεται στη υψηλή συχνότητα χρήσης του εν λόγω αλγορίθμου από τη μια και στη χαμηλή "έκθεση" σε διαφορετικές μορφές αποθήκευσης του ήχου.

-Συμβολή στο πεδίο

Τα αποτελέσματα συμβάλλουν στον εντοπισμό των παρανοήσεων που υπάρχουν σχετικά με έννοιες βασικές σχετικά με την μουσική και τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο δράσεων με στόχο την αποσαφήνηση του περιεχομένου και της λειτουργίας των απωλεστικών αλγορίθμων αποθήκευσης ακουστικού σήματος.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ:

Ψηφιακός γραμματισμός, Απωλεστικοί αλγόριθμοι, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας,

Δείτε το παράδειγμα που περιέχεται στην εισήγηση.

Δείτε το δημοσιευμένο κείμενο από τα πρακτικά του συνεδρίου .

Τάσος Κολυδάς, «Ψηφιακός γραμματισμός και μουσική: μια προσέγγιση στις αντιλήψεις περί "ποιότητας" σχετικά με τους απωλεστικούς αλγορίθμους συμπίεσης ακουστικού σήματος», Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης, (7ο συνέδριο ΕΕΜΕ, 28 Νοεμβρίου 2015, επιμ. Μαίη Κοκκίδου & Ζωή Διονυσίου), Θεσσαλονίκη, 2016, εκδ. Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση - ΕΕΜΕ, σ. 252-261