Τάσος Κολυδάς, «Η ψηφιακή παρτιτούρα ως ιστορική πηγή για την αποτύπωση της μουσικής κληρονομιάς· προκλήσεις, δυνατότητες, προοπτικές», Η μουσική κληρονομιά στη δυτική έντεχνη μουσική (10ο Διατμηματικό Συνέδριο Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας - ΕΜΕ, 2018)

Οι παρτιτούρες αποτελούν πολύτιμη κατηγορία πηγών για την καταγραφή και μελέτη της μουσικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερα τα μουσικά χειρόγραφα διακρίνονται για τον πλούτο και την ποικιλομορφία των πληροφοριών που παρέχουν· πέρα από το κατεξοχήν μουσικό περιεχόμενο, παρέχουν τεκμήρια για τις συνθήκες δημιουργίας του μουσικού έργου (χειρόγραφες διορθώσεις, προσθήκες και αφαιρέσεις υλικού), τη συνθετική διαδικασία (μουσικά σκίτσα, αναθεωρήσεις, οριστική εκδοχή), την ταυτότητα του έργου και του δημιουργού (χρονολόγηση, διάκριση πρωτότυπου-αντίγραφου, γραφικός χαρακτήρας συνθέτη) κ.λπ. Η δυνατότητα επεξεργασίας της παρτιτούρας μέσω υπολογιστή έφερε στα χέρια του συνθέτη τέτοιες δυνατότητες, που σταδιακά επιβάλλουν την ψηφιακή παρτιτούρα ως το βέλτιστο μέσο αποτύπωσης της μουσικής.

Από την άλλη, στην ψηφιακή παρτιτούρα ελλείπουν οι περισσότερες από τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η εξέταση των προκλήσεων, των δυνατοτήτων και των προοπτικών που διαγράφονται από την αξιοποίηση της ψηφιακής παρτιτούρας στα χέρια του ιστορικού. Αναπτύσσονται ζητήματα χρονολόγησης, ταυτοποίησης του δημιουργού, διερεύνησης της γνησιότητας του έργου, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ. Επισημαίνεται η συμβολή των γλωσσών συμβολικής αναπαράστασης της μουσικής (MusicXML) στον τομέα της διαλειτουργικότητας. Υπογραμμίζεται η ραγδαία διάδοση της ψηφιακής παρτιτούρας χάρη στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Τέλος, προτείνεται μια μέθοδος που αξιοποιεί την τεχνολογία blockchain (Distributed Ledger Technology) για την αρχειοθέτηση των ψηφιακών τεκμηρίων με τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη η παραποίηση του περιεχομένου τους.

 

Download 

 

Περισσότερα σχετικά με το 10ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο, «Η μουσική κληρονομιά στη δυτική έντεχνη μουσική» (Κέρκυρα, 26-28 Οκτωβρίου 2018)

Ο τόμος των πρακτικών είναι διαθέσιμος στις «Δημοσιεύσεις» της ιστοσελίδας της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας.