Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο Δημήτρης Φάμπας (1921-1996): πρωτεργάτης της ελληνικής Σχολής κιθάρας (Αθήνα, 2017, εκδ. Panas Music / Κ. Παπαγρηγορίου – Χ. Νάκας). Σελίδες: 456. Διαστάσεις 17x24cm. ISBN: 978-6-18-531302-9. Στόχος μου ήταν η κάλυψη ενός σημαντικού κενού στην Ιστορία της Νεο­ελληνικής Έντεχνης Μουσικής και συγκεκριμένα στη διερεύνηση του φαι­νομένου που συνδυάστηκε με τη ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος γύρω από την κλασική κιθάρα κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα στην Ελλάδα, καθώς και των συνθηκών θεμελίωσης και ανάπτυξης της ελληνι­κής σχολής κιθάρας, μέσα από τη διεξοδική μελέτη της ζωής και του έργου του Δημήτρη Φάμπα,

ο οποίος υπήρξε ο ένας από τους δύο πρωτεργάτες (ο άλλος ήταν ο Γεράσιμος Μηλιαρέσης) αυτής της εξέλιξης. Στο πλαίσιο της μελέτης καταβλήθηκε προσπάθεια για μια –κατά το δυνατόν– εξαντλητική έρευνα και καταγραφή των ιστορικών γεγονότων που συνθέτουν τους τρεις τομείς της δράσης του, ήτοι την εκτέλεση, την διδασκαλία και τη σύνθεση. Επιχειρήθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις εξελίξεις που επη­ρεάστηκαν ή προκλήθηκαν από τη δράση του, καθώς και σε ερωτήματα για το τί επιδίωξε, τί μέσα χρησιμοποίησε, τί τρόπους εφάρμοσε, ποια ήταν τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του.

Επίσης, ένας από τους στόχους της συγγραφής ήταν η διευκρίνιση των συνθηκών μέσα στις οποίες έδρασε ο βιογραφούμενος: η χρονολογική ο­ριοθέτηση των γεγονότων σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε ή ακολούθησε, η διερεύνηση και η αποτύπωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ξεδιπλώ­θηκε κάθε μία από τις πτυχές του έργου του. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της εκτέλεσης, η καταγραφή των γνωρισμάτων που διέκριναν την τεχνική, την ερμηνεία και το ρεπερτόριο της κιθάρας στην Ελλάδα και στο εξωτερι­κό, η εξέταση των συνθηκών διαμόρφωσης του ρεπερτορίου κιθάρας στη χώρα⋅ στον τομέα της διδασκαλίας, η επισήμανση των γνωρισμάτων στη διδασκαλία των παλαιότερων δασκάλων σε αντιπαραβολή με τη δική του διδασκαλία, η εξέλιξη στη διδακτική του οργάνου κ.ά. Παράλληλα ανι­χνεύονται τα πρώτα βήματα στην πορεία για τη δημιουργία Σχολής Κιθά­ρας στη χώρα.

Πέρα από τα προαναφερθέντα θέματα που ανήκουν στον κλάδο της Ι­στορικής Μουσικολογίας, στο παρόν βιβλίο εξετάζονται και ζητήματα που ανήκουν στην Συστηματική μουσικολογία, όπως: η τεχνική και τα προβλήμα­τα πρακτικής της εκτέλεσης (αγγλ. performance practice) της κιθάρας, η κοι­νωνιολογική θεώρηση δεδομένων που συνδέονται με τη σύσταση του κοι­νού, η πολιτιστική πολιτική σε σχέση με τη νομοθετική κατοχύρωση της διδασκαλίας της κιθάρας κ.ά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μέρος της ερ­γασίας που έχει αφιερωθεί στο συνθετικό έργο του Φάμπα.

 

 

Μεταβείτε στον εκδοτικό οίκο