Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ [...]. Ειδικότερα, στην ειδίκευση Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που επιπλέον των ανωτέρω κατέχουν Δίπλωμα με βαθμό Άριστα στο οικείο όργανο από αναγνωρισμένο Ελληνικό Ωδείο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

http://www.music.uoa.gr/